Actuele informatie: o.a. CAK-codes

17-12-2018

Het Portaal Zorgaanbieders OZJT/Samen14 is steeds beter gevuld met informatie die voor u als aanbieder in te zien is. We merken dat er op een aantal thema’s vragen binnenkomen. Veel informatie is dus ook te vinden in het Portaal, maar we hebben de hoofdlijnen in een overzicht gezet.

U stelt ons vragen over:

-          Productcodes en tarieven

-          CAK-codes (eigen bijdrage WMO)

-          Overgang 2018-2019

-          Facturatie

-          Afsprakenoverzicht

-          Beveiligde mail

-          Start- en stopberichten (berichtenverkeer)

-          VeCoZo en AGB

Onderstaand vindt u een overzicht van informatie met antwoorden op de gestelde vragen. Meer informatie is ook te vinden in het Portaal Zorgaanbieders.

Productcodes en tarieven
Al enige tijd zijn de productcodes en de tarieven voor de ondersteuningsbehoeften en modules te vinden in het Portaal Zorgaanbieders OZJT/Samen14. De productcodes voor Maatregelhulp (JB/JR en JZG+) en Beschikbaarheidsvoorzieningen (WVHS) zijn vanaf 20 december in het CRM te vinden. Deze complete set van productcodes worden ook in het administratieprotocol (versie 2.0) opgenomen. Deze is ook te vinden in het Portaal.

CAK-codes (eigen bijdrage WMO)
In het administratieprotocol (versie 2.0, per 20 december) staan de  productcodes die u dient te gebruiken voor aanlevering bij het CAK. Kijk ook voor meer informatie op www.hetcak.nl.

Productcode

Omschrijving

CAK code

OZL1V

Zelfstandig leven 1 (volwassenen)

428

OZL2V

Zelfstandig leven 2 (volwassenen)

429

OMD1V

Maatschappelijke deelname volwassenen niveau 1

431

OMD2V

Maatschappelijke deelname volwassenen niveau 2

432

KDVVW

Kortdurend verblijf Volwassenen

434

OB1/2

Individueel per minuut

428

OB1/2

Groep per dagdeel

431

Wonen en verblijf

Per etmaal

434

Let op: Periode 13 (2018) eindigt op 30 december 2018 en periode 1 (2019) start op 31 december 2018. Vanaf 31 december 2018 geldt het overgangsrecht abonnementstarief en voor de aanlevering bij het CAK ook de tarieven van het Twents model.

Let op: Betreffende  Dakje 2, en dan specifiek over de doelgroep (vergelijkbaar met BW, alleen andere grondslag), is te stellen dat zij niet onder het abonnementstarief vallen. Wij zullen zo spoedig mogelijk en met de juiste CAK-code met een oplossing voor de aanlevering komen.

Facturatie en het afsprakenoverzicht
Voor de Wmo declareert de aanbieder elke vier weken (periodes) het aantal eenheden ondersteuning die de aanbieder heeft geleverd met een declaratiebericht (iWmo303D). Voor jeugd stelt de aanbieder elke maand een declaratie (iJW303D) op met daarin de in de afgelopen maand  geleverde ondersteuning. Het  overeengekomen tarief wordt gehanteerd. De declaratie betreft ondersteuning per minuut en voor verblijfsdagen per etmaal. De aanbieder stuurt deze 303-berichten via VECOZO naar de gemeente. De aanbieder kan alleen toegewezen en daadwerkelijk geleverde ondersteuning declareren, tot een maximum van de toewijzing. Declaraties voor ondersteuning die niet toegewezen zijn, worden afgekeurd.

In het afsprakenoverzicht (versie 2.0), die de aanbieder vult, staat een uitsplitsing van het totale volume (eenheden, minuten, dagdelen of etmalen) naar subvolumes:

·       Directe tijd

·       Indirecte tijd en

·       Cliëntgebonden reistijd

Het totale volume (optelsom van drie subvolumes) zijn door de aanbieder en gemeente aan te merken als declarabele eenheden.

Herindicaties (zie bijlage herindicaties)
In het kort:
-        Het huidige inkoopcontract (Jeugd/WMO) loopt af op 31 december 2018, maar kent een uitloop in 2019 van de doorlopende indicaties (t/m uiterlijk 31 december 2019). Dit zoals beschreven in de hoofdtender, art. 1.1.20 (overgangsrecht en herindicatie);
-        De doorlopende indicaties kennen vanaf 1 januari 2019 een prijsverhoging van 2,61% (Nza). Dit voor de zorg die vanaf 1 januari 2019 wordt geboden;

o   Dringend advies is om de tariefstelling in het Portaal Zorgaanbieders OZJT/Samen14 aan te houden

Herindicaties JGGZ (Zie bijlage herindicaties JGGZ)
In het kort:
-        Vanaf 3 december t/m 31 december 2018 zullen zorgaanbieders voor alle cliënten die in zorg blijven na 31 december 2018 een verzoek tot zorgtoewijzing (JW315-bericht) versturen aan de afzonderlijke gemeenten.
-          Inhoud van de JW315-berichten:
o   Productcode conform het nieuwe Twentse model met een reële inschatting van de ondersteuningsbehoefte (OB4A, -4B of -4C).
o   Duur is van 1 januari 2019 t/m uiterlijk 30 juni 2019.

§  Voor aanbieders die echter direct volledig volgens het Twents model kunnen werken kan op reële ondersteuningsbehoefte, omvang en afsprakenoverzicht worden ingezet.

o   Omvang; reële inschatting van het aantal minuten dat nog aan zorg geleverd gaat worden t/m uiterlijk 30 juni 2019.
o   Voor alle JW315-berichten, die voor 31-12-2018 binnen zijn, zal uiterlijk 1-2-2019 een JW301-bericht (toewijzing) worden afgegeven.

Herindicaties JGGZ- Dyslexie
Voor Dyslexie geldt dat, gelijk de herindicaties JGGZ, een JW315-bericht voor alle clienten die op 1 januari 2019 nog in zorg blijven aan de gemeenten wordt toegezonden. Het betreft  ondersteuningsbehoefte ODBIJ (behandeling) of ODDIJ (diagnostiek) en dienen slechts de reële minuten aangevraagd te worden. Dit op basis van restant van de minuten van de toewijzing 2018.

Wijziging van onder-/hoofdaannemer (AGB en VeCoZo)
o   Wanneer de client, hoofdaannemer en onderaannemer de zorg op oude voet willen doorzetten in 2019, dan zal dit op dezelfde wijze plaatsvinden als in 2018. Dit in het geval de hoofdaannemer in 2019 wederom een overeenkomst heeft. Verder hangt dit af van de afspraken tussen hoofd-/onderaannemer en cliënt.
o   Als in 2019 de onderaannemer zelfstandig een overeenkomst heeft afgesloten met de gemeente(n) kan de cliënt schriftelijk een verzoek indienen bij de gemeente voor het wijzigen van aanbieder. De gemeente zal het huidige traject, bij de hoofdaannemer (administratief) stoppen, en  wijzigen door een 301-bericht naar de dan geldende hoofdaannemer zenden.
o   Bij wijziging van de AGB-code dient de gemeente op de hoogte te worden gebracht door een wijziging in het Portaal Zorgaanbieders OZJT/Samen14.
o   De aanbieder hoeft geen bij wijziging van de AGB-code geen nieuw VeCoZo-certificaat aan te vragen, wel wordt verzocht contact op te nemen met VeCoZo. Zie onderstaande hyperlinks.

https://www.vecozo.nl/support/aanmelden-za/algemeen/hoe-meld-ik-me-aan-bij-vecozo-voor-de-grondslagen-wmo-enof-jw/

https://www.vecozo.nl/support/aanmelden-za/algemeen/mijn-gegevens-staan-niet-juist-bij-het-agb-register-hoe-pas-ik-dit-aan/

Beveiligde mail
Beveiligde mail is verplicht voor zorgaanbieders. Een excel of ander bestand met een wachtwoord voldoet niet aan de AVG. Zorgaanbieder is vrij in welke beveiligde mail hij mee werkt. Gemeenten zullen in verband met een datalek een bestand met wachtwoord niet openen en dus niet verwerken.

Doorlooptijd afsprakenoverzicht en toewijzing zorg (301-bericht)
De aanbieder dient binnen 10 werkdagen het afsprakenoverzicht terug te sturen, hoe sneller deze retour is, hoe sneller de gemeenten de zorgtoewijzing (301-bericht) kunnen versturen. De gemeenten mogen hier maximaal 10 werkdagen over doen.

Tijdelijke stop van zorg (307-bericht)
Bij een tijdelijke stop zorg (307-bericht – code 20) stuurt de aanbieder, bij de herstart van de zorg, een  start zorg (305-bericht) met de nieuwe startdatum.

Cookie-instellingen