Verhoging vergoeding huishoudelijke ondersteuning

20-12-2018

Dertien Twentse gemeenten gaan hogere vergoedingen betalen voor huishoudelijke hulpen. Dit hebben de colleges van de gemeenten in Twente besloten. Op woensdag 19 december 2018 is hierover een persbericht verstuurd.

Het besluit van de gemeenten is een gevolg van de nieuwe cao voor de thuiszorg die werkgevers en werknemers op 1 april 2018 hebben afgesloten. De vergoeding die gemeenten betalen stijgt met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 met 3,25 procent. Ook gaan de gemeenten in 2019 een hoger uurtarief betalen.

Dertien Twentse gemeenten hebben begin dit jaar raamovereenkomsten gesloten met zorgaanbieders voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning. Dit gebeurt op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Op 1 april dit jaar is de nieuwe cao Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) in werking getreden. Deze cao bevat enkele bepalingen die van invloed zijn op de tarieven, die gemeenten en zorgaanbieders begin dit jaar afgesproken hebben. Daarnaast moeten gemeenten zich sinds juni 2017 houden aan de ‘Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) reële prijs Wmo 2015’. Deze AmvB stelt dat gemeenten een reële prijs betalen voor Wmo-diensten.

Nieuwe uurtarieven
De gemeenten hebben de uurtarieven voor 2018 vastgesteld op 23,08 euro (voor ondersteuning zonder regie) en 27,72 euro (voor ondersteuning met regie). Door de loonontwikkeling in de nieuwe cao en de AmvB ontstond voor gemeenten de noodzaak om met zorgaanbieders in gesprek te gaan over het aanpassen van de tarieven voor de huishoudelijke ondersteuning voor 2018 en 2019. De uurtarieven stijgen in 2019 respectievelijk naar 26,04 euro (voor ondersteuning zonder regie) en naar 28,65 euro (voor ondersteuning met regie).

Onvoldoende compensatie van het Rijk
De verhoging van de tarieven voor huishoudelijke hulp betekent een kostenstijging voor gemeenten. Het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben in het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) afgesproken dat de extra kosten voor hogere loonschaal betaald dienen te worden uit de extra bijdrage die gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds. “Deze extra bijdrage is niet toereikend om de tariefstijging van de huishoudelijke ondersteuning op te vangen. Dit betekent dat gemeenten in Twente eigen financiële middelen moeten aanspreken om de hogere vergoeding voor huishoudelijke ondersteuning te betalen”, aldus coördinerend wethouder Martin Velten van de gemeente Borne.

Cookie-instellingen