Zomerbericht Twentse Transformatie: Volle kracht vooruit...

25-07-2019

Na de ‘GO’ in mei van de bestuurders van de 14 gemeenten, zorgorganisaties, Gecertificeerde Instellingen en het onderwijs, zijn de projectleiders volle kracht vooruit verder gegaan met de drie ontwikkeltafels.

Na het eerdere nieuwsbericht in mei, informeren we u hierbij verder over de stand van zaken.

De procesteams zijn ingericht, de eerste bijeenkomsten hebben plaatsgevonden en de eerste teams zijn aan het werk met het verkennen van concrete oplossingen. Projectleiders nodigen zichzelf uit in teamoverleggen om professionals te enthousiasmeren om mee te denken. In september ontmoeten de bestuurlijk trekkers van de drie ontwikkeltafels elkaar. Zij buigen zich over de voortgang aan de drie ontwikkeltafels en over de besteding van de transformatiegelden. Met elkaar staan zij aan het roer van de Twentse Transformatie.

Transformeren gaat over informeren, inspireren en bewegen. In november organiseren we daarom een grote bijeenkomst waar alle drie deze doelen ruimschoots aan bod komen. Na de zomervakantie komen we met datum, plaats en programma.

Waar zijn de drie tafels nu mee bezig?

Ontwikkeltafel 1: In Twente groeien jeugdigen op in hun eigen omgeving.

De eerste periode is gebruikt om kennis te maken met de bestuurders, gemeenten en zorgaanbieders. Samen met hen worden nu de eerste contouren geschetst van een gezamenlijk plan  waarin de thema’s kwaliteit, transfers en preventie verder worden uitgewerkt.

De bestaande werkgroepen ‘Weinig Voorkomend Hoog Specialistische zorg’ en ‘Duurzame gezinsvormen’ komen onder de hoede van Ontwikkeltafel 1.  Vanaf september trekken zij gezamenlijk op zodat de al in gang gezette transformatie verder zijn beslag krijgt in het plan.  

 • Projectleider: Annabet Jongkind (a.jongkind@regiotwente.nl)
 • Bestuurlijk trekkers:
  Pieter van Zwanenburg (Gemeente Hof v. Twente)
  Toine van de Broek (Karakter)
  José Schilderinck (Ambiq)

Ontwikkeltafel 2: In Twente groeien kinderen veilig op.

Een team van informatiemanagers, beleidsadviseurs, teamleiders en jeugdbeschermers vanuit gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de gecertificeerde instellingen werkt aan het opzetten van de Ketenmonitor. Na de zomervakantie volgt de uitwerking van de volgende vier onderdelen:

 • Juridisch aspect, de monitor moet AVG-proof zijn.
 • Bepalen welke informatie we wel en niet opnemen. We maken scherpe definities die door iedereen op dezelfde manier worden geïnterpreteerd.
 • Hoe kan de daadwerkelijke bouw (technisch) van de monitor eruit zien?
 • Welke eisen stellen we aan het beheer van de ketenmonitor?

Veel enthousiaste mensen (jeugdbeschermers, managers, toegangsmedewerkers, procesmanagers, et cetera) hebben zich gemeld om mee te werken aan de regionale werkwijze voor de Jeugdbeschermingstafel. In september zijn de eerste inhoudelijke sessies gepland.

Het (al bestaande) platform Scheiding en Omgang stelt haar bijeenkomst van september ter beschikking om samen met deze ontwikkeltafel een sessie te organiseren.  Met dit grote netwerk (van advocatuur tot Jeugdgezondheidszorg, van kinderrechters tot maatschappelijk werk) onderzoeken we dan waar het knelt op het gebied van scheidingen en wat in Twente nodig is.

Dit alles met als doel te voorkomen dat echtscheidingen vechtscheidingen worden waarin kinderen de dupe worden van een gevecht tussen hun ouders.

 • Projectleider: Ruth Driessen (r.driessen@regiotwente.nl)
 • Bestuurlijk trekkers:
  Claudio Bruggink (Gemeente Hengelo)
  Peter Palsma (JbOV)

Ontwikkeltafel 3: Onderwijs en zorg

Aan deze ontwikkeltafel werken scholen, zorgaanbieders en gemeenten samen om jongeren meer en beter te ondersteunen. Daarbij is er zowel aandacht voor een meer collectieve benadering (slimmer en beter samenwerken) als een preventieve aanpak (hoe kunnen we er eerder ‘bij’ zijn?), als de vraag hoe we samen optrekken voor jongeren die meer specifieke ondersteuning nodig hebben.

Deze ontwikkeltafel focust op het regulier basis- en voortgezetonderwijs, het zorgintensieve onderwijs en het MBO. Daarnaast komt een aantal overkoepelende thema's als ‘thuiszitters’ aan bod.

Voor het maken van de plannen nemen in eerste instantie de gemeenten en het onderwijs het voortouw. Om de verbinding met elkaar én met name met de zorgpartners te versterken en verdiepen is op 5 juli  een bijeenkomst georganiseerd. Bestuurders, managers, beleidmakers en uitvoerende professionals uit de drie domeinen, dachten samen na over de vraag wat er nodig is om slimmer en beter samen te werken. We constateerden dat deze partijen elkaar zelden in de praktijk tegenkomen, terwijl er wel allerlei beelden over en weer bestaan. Belangrijke opbrengst was de ervaring hoe we elkaar kunnen aanvullen en aanscherpen. Ook merkten we dat er al zo veel gebeurt, dat het zinvol is om bestaande initiatieven te verbinden en te versterken. Dit soort bijeenkomsten gaan we vaker houden.

Deze zomer werken kleine groepen de plannen uit om ze vervolgens ter aanvulling voor te leggen aan diverse mensen uit het netwerk. In de loop van september komen dan de definitieve voorstellen, waarna een besluitvormingsroute volgt.

 • Projectleider: Gideon Sterkenburg (g.sterkenburg@enschede.nl)
 • Bestuurlijk trekkers: 
 • Harry Gerichhausen (CvB van SOTOG, namens het onderwijs)
  Hilde Berning-Everlo (Gemeente Tubbergen, namens de gemeenten).

 

Cookie-instellingen