Twente maakt zich gezamenlijk hard voor zorgcontinuïteit en financiering

07-04-2020

De maatregelen vanwege de coronasituatie in ons land hebben voor alle mensen en vele organisaties consequenties. Sommige aanbieders van zorg, zoals jeugdhulp en Wmo kunnen geen of minder zorg verlenen, of moeten andere activiteiten uitvoeren.

Dit heeft financiële consequenties en geeft veel onzekerheid. VWS en VNG hebben afspraken gemaakt over de financiële duidelijkheid voor jeugdzorg, maatschappelijke en huishoudelijke ondersteuning.

De Twentse gemeenten vinden het belangrijk dat zorg gecontinueerd wordt. We waarderen de creatieve oplossingen die aanbieders bedenken om in contact te blijven met hun cliënten. We willen dat aanbieders dit nu en in de toekomst kunnen blijven doen. Liquiditeitsproblemen door de coronasituatie moeten voorkomen worden. Het kan niet anders dan dat we samen zoeken naar oplossingen om liquiditeitsproblemen tegen te gaan die door de coronasituatie veroorzaakt worden.   

De Twentse gemeenten hebben dan ook besloten zoveel en waar mogelijk tot 1 juni 2020 aan te sluiten bij de afspraken die op landelijk niveau gemaakt zijn. *

Kern van de landelijke afspraken

In Twente volgen we de afspraken tussen VWS en VNG en werken deze aankomende tijd regionaal uit in een uitvoerbare Twentse regeling. De kern van de landelijke afspraken is:

  • Meerkosten: Meerkosten als gevolg van de coronacrisis worden vergoed. Het Rijk zal gemeenten compenseren voor de meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen ten behoeve van de extra maatregelen vanwege corona. De komende tijd wordt de wijze van compensatie nader uitgewerkt.

  • Andere vormen van hulp: Professionals zullen de komende tijd door de coronacrisis op een andere manier zorg verlenen of op een andere plek werkzaam zijn omdat dat nodig is. Dit vraagt om ruimte en soepelheid in de verantwoording en, waar de noodsituatie daar om vraagt, om het tijdelijk loslaten van contractuele afspraken. Het Rijk is bereid dit te ondersteunen, dit wordt de komende tijd nader uitgewerkt.

  • Tijdelijke omzetdaling: Door vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel (door verhoogd ziekteverzuim) zal de omvang van zorg en ondersteuning tijdelijk feitelijk afwijken van de normale situatie. Het is belangrijk dat de financiering van de omzet door gemeenten richting aanbieders onverminderd plaatsvindt zoals die contractueel overeengekomen was, dan wel een zo goed mogelijke inschatting daarvan. Het doel daarvan is acute liquiditeitsproblemen te voorkomen en de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie in 2020 van deze zorgaanbieders te neutraliseren. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij zich inspannen om de professionele inzet zo goed mogelijk te benutten (binnen hun organisatie dan wel op andere plaatsen waar de acute behoeften bestaat), en daarmee de eventuele omzetdaling te beperken.

  • Effecten na afloop van coronacrisis. Voor de zomer maken Rijk en gemeenten afspraken over de compensatiemogelijkheden van de effecten die optreden na afloop van de crisis. Dan gaat het om de per saldo extra uitgaven over het geheel van 2020, voor zover die gerelateerd kunnen worden aan een evident uitstel van noodzakelijke zorg.

    Er wordt nu hard gewerkt aan de wijze van uitvoering van deze afspraken. Zodra de uitwerking gereed is, wordt een bericht geplaatst op de website.

    We houden veelgestelde vragen bij. Die vindt u hier. Staat uw vraag hier niet bij? Mailt u uw vraag dan naar infosamen14@regiotwente.nl.

    * Het college van Enschede heeft besloten tot uitwerking van een financiële regeling die vooralsnog van kracht is tot 20 mei 2020, in lijn met de duur van de noodverordening veiligheidsregio COVID-19, met daarbij de mogelijkheid van verlenging tot 1 juni 2020.

Cookie-instellingen