Expertisecentrum van start

09-11-2020

Verspreid over het land komen acht expertisecentra voor complexe jeugdhulp. Gemeenten krijgen de taak om deze bovenregionale centra te coördineren. Voor de regio’s IJsselland en Twente (provincie Overijssel) is gemeente Enschede aangesteld als opdrachtgever vanuit VWS.

OZJT voert deze opdracht namens gemeente Enschede uit.

Projectteam als vertegenwoordiger van alle zorgaanbieders in IJsselland en Twente

Projectleider Ruth Driessen, OZJT, heeft een brede bestuurlijke groep en een projectteam samengesteld. De bestuurlijke groep bestaat uit meerdere bestuurders, de wethouder van Enschede en ambtelijke vertegenwoordiging en heeft als taak toe te zien op de ontwikkeling van het expertisecentrum. Het projectteam is verantwoordelijk voor de realisatie van het expertisecentrum en is de verbinding naar en vertegenwoordiging van alle zorgaanbieders en die hoog specialistische zorg bieden in IJsselland en Twente.

Opdracht expertisecentrum

In de Jeugdwet is het de opdracht aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders om passende jeugdhulp te bieden aan kinderen en jongeren in de gemeente. Voor een kleine groep jongeren met meervoudige en complexe problematiek lukt het nu niet passende hulp te organiseren op gemeentelijk niveau. Dit komt doordat kennis onvoldoende ontwikkeld en geïmplementeerd wordt, het aanbod onvoldoende aansluit op de behoefte van jongeren of doordat de problematiek zo zeldzaam is en het daardoor lastig is om de hulp op het huidige schaalniveau te organiseren. Dit vraagt om een samenwerking op bovenregionale schaal.

Het bieden van een passende oplossing voor jongeren met meervoudige en complexe problematiek vraagt om goed georganiseerde integrale hulp. Het expertisecentrum heeft daarom de taak om de volgende drie functies bij elkaar te organiseren:

1.     Consultatie en advies

2.     Het organiseren van hulp

3.     Kennisfunctie

Expertisenetwerk Overijssel

Op 22 september j.l. vond de eerste werksessie van het projectteam plaats. We hebben een projectteam samengesteld dat zorgaanbieders uit Overijssel vertegenwoordigt Het projectteam werkt in de aankomende maanden aan een oplossing voor jongeren met meervoudige en complexe problematiek in IJsselland en Twente. De eerste stap die werd gezet is het vaststellen van de naam: Expertisenetwerk Overijssel. Het projectteam komt tweewekelijks (digitaal) bijeen om het expertisenetwerk vorm te geven.

Projectleider:               Ruth Driessen R.Driessen@regiotwente.nl
Projectondersteuner: Sanne Bentum s.bentum@regiotwente.nl

Tijdens de eerste werksessie heeft het projectteam de waarden vastgesteld die ze nastreeft bij de inrichting van het expertisenetwerk.

Te weten:

-        In Overijssel blijft het kind thuis, tenzij …

-        In Overijssel ‘leuren’ we niet met kinderen.

-        In Overijssel komt hulpverlening naar het kind toe.

-        In Overijssel is er altijd een passende aanpak.

-        In Overijssel zijn we samen verantwoordelijk.

Vervolg

Tijdens het inrichten van het expertisenetwerk zullen veel vragen gesteld en beantwoord gaan worden. Bijvoorbeeld wat complexe problematiek in Overijssel inhoudt, wat jongeren met complexe problematiek nodig hebben of hoe we met elkaar het expertisenetwerk gaan inrichten. Deze vragen verzamelen we en koppelen we (on)regelmatig terug in een update op de websites van OZJT en RSJ.

Cookie-instellingen