Doorontwikkeling Twents Model

22-01-2021

Sinds 1 januari 2019 wordt gewerkt met het Twents Model voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wmo. Vanaf de start van het Twents Model is de wens uitgesproken dit model vanuit de praktijk verder door te ontwikkelen. Hier zijn we in 2020 mee gestart.

In het Twents model staat het resultaat van de inwoner of diens gezin centraal. Lees meer over het Twents Model.

De start met een eigen, nieuw model in de regio was spannend en dit riep zeker in de beginperiode ook veel vragen op. Ook leidde de financiële druk in het sociaal domein tot vragen en discussie over de betaalbaarheid van de ondersteuning. Zowel op het hele systeem van de zorg, maar ook op casusniveau. Dit ingewikkelde vraagstuk kennen we nog steeds.

Voor de doorontwikkeling van het Twents Model zijn er in het afgelopen halfjaar een aantal stappen gezet.

Plan met 4 thema’s

Op basis van de ervaringen vanaf 2019 zijn de hoofdlijnen voor de doorontwikkeling bepaald en is een plan voor de eerste ronde van zomer 2020 tot zomer 2021 opgesteld met 4 thema’s:

 1. Samen Leren en Ontwikkelen
 2. Het Twents Model in Ontwikkeling
 3. Twents Model en de passende uitvoeringsvariant(en)
 4. Verkenning Twents Model combineren

Team Doorontwikkeling Twents Model

In het regionale team Doorontwikkeling Twents Model zitten op dit moment:

 • Annemarie Bulters (OZJT/gemeente Losser)
 • Barbara Eggink (gemeente Helledoorn)
 • Edwin Heeremans (OZJT/gemeente Enschede)
 • Kristel Schellings (OZJT/gemeente Hengelo)
 • Marieke Legtenberg (trainee OZJT)
 • Mieke Poorthuis (gemeente Oldenzaal)
 • Mike Detiger (Jeugdbescherming Overijssel)

In 2020 was Danique Kreeft, ook trainee bij de regio Twente, lid van het team. Al werkende weg zal het team waar het nodig is aangevuld worden of wisselen qua samenstelling.

Ontmoeting

Zowel vanuit de gemeentelijke toegangen in Twente, als de zorgaanbieders, is aangegeven dat zij graag betrokken zijn op deelthema’s. Bijvoorbeeld in de samenwerking op uitvoerend niveau. De bedoeling is dat in 2021 ontmoetingssessies worden georganiseerd tussen medewerkers van de gemeentelijke toegangen, jeugdbeschermers en uitvoerenden van de zorgaanbieders. Bij elke sessie staat een thema centraal.

Key-users GI’s

De GI’s in Twente verwijzen via het Twents Model. Alle medewerkers bezitten basisinformatie om zelf verwijzingen af te geven via dit model. De GI’s hadden behoefte aan meer specialistische kennis over het Twents model. Samen is één werkwijze bedacht waardoor het verwijzen verbeterd kan worden door de GI’s in regio Twente. De GI’s zetten per team een key-user in. Een key-user is een persoon met gespecialiseerdere kennis over het gebruik van het Twents Model. Vanuit team doorontwikkeling wordt gezorgd dat deze key-users de benodigde kennis hebben, zij worden betrokken bij de ontwikkelthema’s. Het gaat in totaal om 7 key-users in Twente. Zij zijn de kennisdrager waar overige medewerkers van de GI’s bij vragen t.a.v. werkwijze Twents model en hun verwijzing terecht kunnen. Mocht men er niet uit komen dan kunnen de medewerkers GI’s en/of de key-users  met specifieke vragen bij de contactpersoon van de gemeente terecht. In praktijk is dat vaak de coördinator externe verwijzers. In het najaar hebben we onderwerpen voor een snelle slag benoemd. Specifiek zijn we in vervolg op het ontwikkeljaar aan de slag gegaan met de  normen voor directe/indirecte/reistijd. De uitwerking hiervan wordt nog verbreed naar Wmo en hopen we binnenkort in te kunnen voeren.

Klankbordgroep aanbieders

In het voorjaar van 2020 is een klankbordgroep opgericht met daarin zorgaanbieders die vanuit verschillende ondersteuningsbehoeften zorg leveren aan jeugdigen en/of volwassenen. Dit is gedaan om zoveel mogelijk verschillende zorgaanbieders te betrekken bij de doorontwikkeling. Thema’s vanuit de doorontwikkeling worden aan deze groep voorgelegd.

De klankbordgroep komt dit jaar vier keer bij elkaar. Hierin zitten:

 • Ambiq                                     
 • Mediant
 • Boer&Zorg                              
 • RIBW
 • Dimence/Jeugd GGZ               
 • Tactus
 • Jarabee                                  
 • Zorgplus

Verder wordt bij ieder thema gezocht op welke wijze de afstemming en samenwerking met de aanbieders zo goed mogelijk gemaakt kan worden en welke zaken samen ontwikkeld kunnen worden.

Verbeteringen Twents Model

Er is gekeken naar een aantal onderwerpen waarop een ‘snelle slag’ te behalen is. Denk hierbij aan eenvoudig aan te brengen verbeteringen in het Twents model. Er zijn een drie onderwerpen benoemd waarvan is ingeschat dat er in het laatste kwartaal van 2020 aanpassingen kon worden doorgevoerd. Het gaat om de volgende onderwerpen.

 1. Toepassen van normen voor cliënt gebonden directe-, indirecte- en reistijd ten behoeve van een vereenvoudiging in het toewijzen van zorg in het Twentsmodel en het voorkomen van discussies hierover bij de lokale toegangen.
 2. Aangepast meer gedifferentieerd tarief gezinshuizen
 3. Uitbreiding mogelijkheden groepsgerichte inzet.

Op de bovenste twee onderwerpen is onderzocht hoe dit op een snelle, verantwoorde manier kan worden bereikt. Het derde thema schuift naar 2021. Voor het eerste onderwerp aangesloten bij de verzamelde informatie in het ontwikkeljaar 2019 dat in de zomer van 2020 is opgeleverd. Hierbij is door 11 zorgaanbieders informatie verzameld, gedeeld en met elkaar per kwartaal besproken. Deze informatie is goed bruikbaar, zij het dat de zorgaanbieders die deelgenomen hebben voor het grootste deel vooral jeugdhulp leveren en dat de informatie vooral daarop van toepassing is. Daarom zal nog een afstemming met selectie WMO aanbieders plaatsvinden, om de beschikbare data te vergelijken met de registraties ten aanzien van WMO aanbieders.

Ten aanzien van de aanpassing of toevoeging van een extra tarief voor gezinshuizen (gezinshuis +) is geconstateerd dat alleen dit niet leidt tot een oplossing voor geconstateerde problemen. Uit vergelijkend onderzoek bij tarieven in omliggende regio’s en  landelijke experts is vastgesteld dat in het Twentstarief onderdelen ontbreken en dat de opzet van de tarieven daar anders is vormgegeven. Ook bleek uit onderzoek bij een aantal Twentse gemeenten dat heel verschillend per aanbieder wordt omgegaan met toepassing van het dakje 0-B in combinatie met extra ondersteuningsbehoeften. Hierdoor ontstaan heel verschillende tarieven voor gezinshuiszorg. Daarnaast is een landelijk kader/raamwerk in ontwikkeling waarvan het logisch lijkt om daarbij aan te sluiten. Daarom is besloten dit raamwerk/kader af te wachten en de doorontwikkeling te verplaatsten naar Q1 2021.

Verkenning Twents Model combineren

Eind 2020 zijn er gesprekken gevoerd over de relatie tussen het Twents model en:

 • de huishoudelijke ondersteuning
 • de Wmo voorzieningen en voorliggende mogelijkheden van de Wmo
 • de inkoop van de ambulante ondersteuning in Hof van Twente en Almelo
 • Beschermd wonen.

Uit deze gesprekken is een rapportage opgesteld die in de doorontwikkeling Twents Model meer context geeft en ook een aanzet kan vormen voor het zorglandschap 2030 en de op te stellen Twentse regiovisie. De rapportage wordt binnenkort besproken in de klankbordgroep en in de ambtelijke commissie van de 14 gemeenten.

Hoe verder?

Als we vooruitkijken naar wat er komen gaat de komende maanden dan staat op de planning:

 • Een enquête onder gebruikers Twents Model.
 • Verbeteringen doorvoeren in het Twents model in een zogenaamde APK week.
 • Een verkenning naar passende uitvoeringsvarianten en bekostigingsmodellen die passen bij het Twents Model.
 • Een vervolg aan de ontmoetingssessies over het Twents Model, op basis van de eerste ervaringen in 2020.
 • Een vervolg aan de werkwijze met de key-users bij de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering

Rond de zomer van 2021 staan we stil staan bij wat nog verder aandacht nodig heeft. We willen op dat moment een plan voor de 2e ronde opstellen.

Bekijk ook:

Cookie-instellingen