Expertisenetwerk Overijssel: Van verbinden naar ontsluiten

10-02-2021

De minister van VWS heeft in 2020 opdracht gegeven voor het opzetten van acht expertisenetwerken/centra voor complexe jeugdhulp. Gemeenten krijgen de taak om deze bovenregionale netwerken te coördineren.

Voor de regio’s IJsselland en Twente (provincie Overijssel) is de gemeente Enschede de coördinerende gemeente. OZJT voert deze opdracht namens Gemeente Enschede uit. Projectleider Ruth Driessen heeft een integraal projectteam samengesteld, bestaande uit onder andere zorgaanbieders, gemeenten en gecertificeerde instellingen. Dit team is sinds september 2020 hard aan het werk met de realisatie van het Expertisenetwerk Overijssel. 

Het bieden van een passende oplossing voor jongeren/gezinnen met meervoudige en complexe problematiek vraagt om goed georganiseerde integrale hulp. Het projectteam heeft de opdracht vanuit VWS verder uitgewerkt in drie projectopdrachten, te weten:

  • Inrichting 2 Regionale Expertteams (1 in IJsselland, 1 in Twente)
  • Inrichting bovenregionale functies Consultatie & Advies en Organiseren van hulp van het Expertisenetwerk Overijssel
  • Inrichting bovenregionale Kennisfunctie van het Expertisenetwerk Overijssel

 

Navigeren van verbinding naar ontsluiting

Het Expertisenetwerk Overijssel krijgt een navigatiefunctie, zo dicht mogelijk tegen hetgeen er lokaal en regionaal al is. Soms navigeren we naar kennis, soms navigeren we naar praktische hulp, soms navigeren we naar overstijgende inzichten en soms naar een advies om iets dat ontbreekt in het systeem te organiseren binnen een bepaalde termijn. Het gaat over meer dan alleen verbinding, het gaat over ontsluiting van kennis en hulp aan elkaar. Heel veel is er al wel, maar je moet de weg ernaar toe vinden, We willen en moeten gezamenlijk toe naar een cultuur waarin je je zorg uitspreekt en je kennis beschikbaar stelt. En dat betekent ook dat je durft te zeggen dat dingen moeilijk zijn en dat je daar hulp bij nodig hebt. Hoe kunnen we elkaar hier dan in helpen? Iedere aanbieder heeft haar eigen specialisme, als we die weten te verbinden aan elkaar, dan staan we zo sterk.

Daarnaast worden er in Overijssel heel veel onderzoeken gedaan en dat weten we vaak niet van elkaar. Zo is er in IJsselland een onderzoek gedaan naar Complexe casuïstiek wat nog niet bekend bleek te zijn in Twente. Die verbinding met elkaar zoeken, kennis delen en ook monitoren is tot nu toe provincie breed nog niet gebeurd.

Van complexe problematiek naar complexe hulpverlening

We gaan aankomend halfjaar starten met een pilot van 2 Regionale Expertteams (RET’s) en vanuit de bovenregionale Kennisfunctie gaan we in die periode ook meteen onderzoeken wat nou eigenlijk de knelpunten zijn in de casuïstiek in Overijssel, waar we behoefte aan hebben qua kennis en zorg. Hoe kunnen we dat straks, als de de RET’s definitief worden ingericht, monitoren op zo’n manier dat we er ook allemaal van leren?

In Overijssel willen we inzichtelijk hebben welke expertises en experts we allemaal hebben in onze regio en die kennis en mensen ook beschikbaar maken voor alle complexe cases die terecht komen bij een RET. In de RET’s willen we komen tot toekomstbestendige oplossingen voor gezinnen/kinderen.

Daarnaast willen we dat het stelsel betaalbaar blijft en dat we niet alleen maar uitkomen op dure maatwerkoplossingen voor gezinnen. Hier is de bovenregionale Kennisfunctie zeer van belang. Hier kunnen we monitoren welke problematieken we geregeld zien in Overijssel en dus ook welke vormen van zorg definitief georganiseerd moeten gaan worden.

We willen de omslag maken van exclusieve zorg naar inclusieve zorg. Dat er niet meer gedacht wordt: dit kind hoort hier niet. Het gaat over mindset, betrokkenheid en bereidwilligheid om daaraan mee te doen. En hoe we dat gaan doen: dat doen we samen! Dat kunnen wij in Overijssel! 

Het gaat dan ook eigenlijk helemaal niet om complexe en meervoudige problematiek. Het gaat om complexe hulpverlening! Laten we die hulpverlening versimpelen. Dat doen we door de uitgangspunten, zoals we hebben bepaald, in de praktijk te brengen. Dat kunnen we alleen als we het echt snappen met elkaar. Is het een crisis van het kind, is het een crisis van het gezin, of is het een crisis van de hulpverlening? Daar helpt een goede analyse in de RET’s bij, niet alleen ten aanzien van de problematiek, maar ook van de hulpverlening en zelfs de oplossing. Hoe komt het toch dat dit soort problematiek steeds bij ons terecht komt, hoe komt het dat we steeds bij het organiseren van die hulp op barrières stuiten en hoe komt het dat we zo moeilijk leren van dit soort cases? Iedere zorgaanbieder kent dit soort cases en niemand wil tegen de grenzen of drempels van de hulpverlening aanlopen. In Overijssel willen we dit samen doen.

Vervolg Expertisenetwerk

De tijd gaat snel en gelukkig verloopt de oprichting en inrichting van het Expertisenetwerk Overijssel ook voorspoedig, zoals je hebt kunnen lezen in deze nieuwsupdate. Eind februari publiceren we de volgende nieuwsupdate, waarin we je meenemen in de eerste concrete acties hoe de RET’s gaan oefenen.

Cookie-instellingen