Vergoeding meerkosten 2022 voor aanbieders Wmo en Jeugdwet | Aanvragen tot en met 28 februari 2023

02-02-2023

Ook in 2022 hebben gecontracteerde partijen verbonden aan de Twentse gemeenten meer kosten gemaakt om goede, veilige zorg, hulp en ondersteuning te blijven verlenen volgens de corona-richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan beschermingsmiddelen, de huur van extra locaties en extra vervoer.

De landelijke overheid stelt geld beschikbaar voor de meerkosten over de periode januari 2022 tot en met maart 2022. De Twentse gemeenten hebben hiervoor een ‘Meerkostenregeling Corona SamenTwente’ (zie bijlage) opgesteld. Hierin staat wanneer en hoe zorgaanbieders aanspraak kunnen maken op financiering van meerkosten als gevolg van de maatregelen rondom COVID-19. Deze Twentse meerkostenregeling omvat meerkosten gemaakt voor: Jeugdhulp of Wmo  (inclusief huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen, trapliften en vervoer) in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022.

Wij voeren de Meerkostenregeling 2022 uit zoals deze door 14 gemeenten is vastgesteld. Dat betekent dat alleen kosten gemaakt in het eerste kwartaal worden vergoed. Vragen en verzoeken over het vergoeden van kosten gemaakt in Q2, Q3 of Q4 worden niet in behandeling genomen.

Aanvragen tot en met 28 februari 2023

De aanvraag indienen kan tot en met uiterlijk 28 februari 2023 via meerkosten2022@samentwente.nl. Hiervoor moet u gebruik maken van het door het I-Sociaal Domein opgestelde formulier, zie hiervoor de website van het i-sociaal domein.
Aanvragen die wij na 28 februari 2023 ontvangen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

U kunt al uw meerkosten gemaakt in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 voor Jeugd en Wmo hulp (inclusief huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen, trapliften en vervoer) in Twente in één aanvraag zetten. Voor de kosten voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang of beschermd wonen vult u een afzonderlijke aanvraag in.

Voor vragen kunt u contact opnemen via meerkosten2022@samentwente.nl.

Aanvraagproces

  • Na het indienen wordt uw aanvraag gecontroleerd.
  • Het kan zijn dat we u vragen om bewijsdocumenten (binnen een week) aan te leveren via meerkosten2022@samentwente.nl.
  • De aangeleverde bewijsstukken worden getoetst aan de hand van de Meerkostenregeling Corona SamenTwente 2022.
  • De totale kosten voor de aanvragen worden vergeleken met de Rijksbijdrage die gemeenten ontvangen. Natuurlijk proberen wij daarmee zoveel mogelijk zorgaanbieders te helpen. Is het totaalbedrag van de aanvragen hoger dan de Rijksbijdrage, dan worden de aanvragen naar rato toegekend.
  • U ontvangt na de beoordeling een bericht over welke bijdrage in de meerkosten uw organisatie gaat ontvangen namens de 14 Twentse gemeenten.

In de Meerkostenregeling Corona SamenTwente 2022  leest u meer over het aanvraagproces.

Cookie-instellingen