Voortgangsbericht inkoop

11-04-2018 3726 keer bekeken

Op Negometrix is meer informatie gepubliceerd over de marktbijeenkomst en marktconsultaties én zijn de concept bestekteksten geplaatst.

Ruim vier jaar geleden publiceerden we als 14 gemeenten de eerste aanbesteding op Negometrix. We zaten volop in de voorbereiding van de vier decentralisaties in de zorg per 1 januari 2015. Van de ene dag op de andere werden gemeenten verantwoordelijk voor hetgeen eerst bij het Rijk en de Provincie hoorde. Tegelijkertijd kregen gemeenten de opdracht om met andere uitgangspunten te gaan werken: de eigen kracht van de inwoner kwam centraal te staan. In Twente hebben we direct ook geïnvesteerd in het leren en reflecteren, onder meer door het verzamelen van data in de Monitor Sociaal Domein. Er is meer en meer verbinding ontstaan. Niet alleen van informatie, maar ook onderling tussen partijen. Het zakelijk partnerschap is onderdeel van de transformatie-opgave. We transformeren in Twente sámen het zorglandschap.

 

De nieuwe inkoop is hierin een van de pijlers. Een manier die meer recht doet en mogelijkheden creëert voor die transformatie. Die u als zorgaanbieders meer professionele ruimte biedt én die het te behalen resultaat bij de cliënt als leidend principe hanteert. Afgelopen twee jaar is dit nieuwe ‘Twents Model’ met veel zorg en overleg tot stand gekomen. We hebben u, de markt, geconsulteerd, we hebben de werkbaarheid bij de toegang van de gemeenten getoetst, met verwijzers gesproken, de juridische houdbaarheid getest et cetera. In dit ‘Twents Model voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp’ staat het individuele resultaat van de inwoner of het van het gezinssysteem centraal. Het ‘Twents model’ is het middel om bepaalde ambities te bereiken.

 

Dat gaat echter niet zomaar. Zowel voor gemeenten als zorgaanbieders vraagt dit een andere manier van denken en doen. In samenwerking met de inwoner gaan gemeenten nog steviger regie voeren op proces en resultaat. Aanbieders krijgen ruimte om in afstemming met de cliënt te bepalen welke inzet het best passend is. De bekostiging is niet meer gekoppeld aan producten, maar aan de ondersteuningsbehoefte van inwoners.

 

Uitleg tijdens een marktbijeenkomst op 23 april

Werken volgens het Twents model is nieuw en anders. Als vervolgstap in het proces nodigen de
14 Twentse gemeenten u daarom uit voor een informerende marktbijeenkomst op 23 april a.s.
van 19.00 tot 21.00 uur over het Twents model en de inkoop van zorg en ondersteuning in Twente 2019. Door deze bijeenkomst te bezoeken raakt u (verder) voorbereid op de aankomende aanbestedingsprocedure.

 

Marktconsultaties op 24 april

Naast de marktbijeenkomst, vinden op 24 april 2018 meerdere marktconsultaties plaats waar met een geselecteerd aantal aanbieders het gesprek gevoerd wordt over de conceptbestekteksten van een deel van de aanbesteding

Ook behandelen we de vragen die u naar aanleiding van de conceptstukken via Negometrix aan ons stelt. De marktconsultaties op 24 april zijn officiële toetsmomenten binnen de aanbestedingsprocedure.  

 

Concept bestekteksten

We staan nu aan de vooravond van de publicatie van de bestekken. Na de marktbijeenkomst en marktconsultaties worden de concept teksten definitief gemaakt en gepubliceerd op Negometrix voor de aanbesteding. U kunt dan inschrijven op de bestekken. We gebruiken graag uw input en inzichten naar aanleiding van uw vragen om tot de definitieve versies te komen. Wij willen weten of we complete en begrijpelijke bestekken in de markt zetten.
 

Let op: alle teksten zijn nog in concept. Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

 

NB: De Module Maatregelhulp (oa Jeugdbescherming/Jeugdreclassering en Jeugdzorg+) wordt gesubsidieerd en doorloopt een ander traject. Hierover volgt binnenkort meer informatie naar de betrokken aanbieders.

De Beschikbaarheidsvoorzieningen (3-milieusvoorzieningen/hoogspecialistisch verblijf, crisisbedden en Coördinatiepunt Spoedhulp) doorlopen tevens een ander traject. De betreffende aanbieders zijn al benaderd.

 

De planning vanaf nu

 

Datum

Omschrijving

Waar

10 april 2018

Publicatie concept stukken op Negometrix

Negometrix

en op

www.Samen14.nl

10 april tot

16 april -12.00 uur

Uw reacties en vragen naar aanleiding van de stukken. Dit kan op Negometrix. We vragen u met name de stukken te lezen als ‘kritische toetser’.

Negometrix

Tot 16 april

12.00 uur

Aanmelden voor de marktbijeenkomst van 23 april. Iedereen is welkom. Inschrijven per persoon op naam.

Negometrix

Tot 16 april 12 uur

Aanmelden voor de marktconsultaties van 24 april. Maximaal 2 personen per aanbieder. Selectie op basis van afspiegeling zorglandschap Twente. U dient aanwezig te zijn geweest op de marktbijeenkomst van 23 april.

Negometrix

17 april

Publicatie van deelnemerslijst marktconsultaties

Publicatie van vragen en agenda voor de marktconsultaties

Negometrix

en op

www.samen14.nl

17 april

Publicatie agenda marktbijeenkomst

Negometrix

en op

www.samen14.nl 

23 april

Marktbijeenkomst 19.00 tot 21.00 uur

  • Uitleg Twents model
  • Proces komende maanden
  • Uitleg n.a.v. door u gestelde vragen via Negometrix

De Waaier, Universiteit Twente

24 april

Marktconsultaties

  • 9.00 tot 10.30 uur Diagnostiek (onderdeel van de module Consultatie & Diagnostiek)
  • 11.00 tot 13.00 uur Ondersteuningsbehoeften
  • 14.00 uur tot 16.00 uur: Module Wonen & Verblijf

 

Locatie volgt

in Negometrix

en op

www.samen14.nl

 

Bijstellen concept bestekken n.a.v. input uit de bijeenkomsten

 

 

Aanmeldingen voor de marktbijeenkomst en marktconsultaties uitsluitend via Negometrix!

 

 

Cookie-instellingen