Administratieprotocol 5.0 flinke stap vooruit in verlaging administratieve lasten.

23-04-2020 2911 keer bekeken

Naast onze aandacht voor de uitwerking continuïteit tijdens corona hebben we afgelopen tijd hard gewerkt aan het vernieuwde administratieprotocol 5.0.

Naast onze aandacht voor de uitwerking continuïteit tijdens corona hebben we afgelopen tijd hard gewerkt aan het vernieuwde administratieprotocol 5.0. Het protocol gaat per 1 mei 2020 in werking. U vindt het protocol in het Zorgportaal.

We nemen u mee in alle aanpassingen om tot een uniforme en hanteerbare werkwijze te komen om zo de administratieve lasten daadwerkelijk te verlagen. We hebben het protocol leesbaarder gemaakt door in het document een meer logische structuur aan te brengen. We sluiten vanaf nu aan op het landelijk berichtenverkeer met betrekking tot de stopberichten. Daarnaast kunt u managementinformatie voortaan aanleveren via het Zorgportaal (link), dit stond nog niet in het administratieprotocol. U bent hierover ook al eerder geïnformeerd.

Afsprakenoverzicht wordt resultatenoverzicht
Als belangrijkste item in deze versie is het resultatenoverzicht opgenomen als ook de wijziging m.b.t. afsprakenoverzicht en GI’s opgenomen. Daar waar wij elkaar spraken over het thema vermindering van administratieve lasten was het zogenaamde afsprakenoverzicht het meest gehoorde vraagstuk om te beslechten. Dit gold voor zowel aanbieders als voor de uitvoering bij gemeenten. 

Vanuit een bestuurlijke opdracht, o.a. naar aanleiding van de schrapsessie onder leiding van Rita Verdonk, is er overeenstemming bereikt om te komen tot een uniforme werkwijze. Na een intensief traject is door gemeenten gekeken naar de mogelijkheden om, vanuit de bedoeling van het Twents Model, hierin een stap te kunnen maken. Hierbij is rekening gehouden met de opmerkingen van zorgaanbieders.

Ten aanzien van het gebruik van het afsprakenoverzicht zijn de gemeenten tot elkaar en tot het passend voorstel gekomen waarbij het einddoel is om alle noodzakelijke informatie tussen gemeente en aanbieders uit te wisselen via het berichtenverkeer. Dit betreft informatie over de hulpvraag, de gemaakte afspraken rond de resultaten en de ondersteuningsbehoefte (soort, omvang, duur). Het berichtenverkeer is op dit moment niet geschikt voor alle informatie. Het is helaas op dit moment nog niet duidelijk wanneer dit wel mogelijk wordt, dit kan nog zeker 1 ½ jaar duren. 
Daarom maken we tot die tijd gebruik van een aangepast afsprakenoverzicht waarbij de gemeenten aanvullend op het berichtenverkeer de volgende gegevens vastleggen en toesturen aan de aanbieder (dit gaat niet op en neer tussen aanbieder en gemeente);

- de resultaten

- de hulpvraag

We spreken dan ook niet meer van een afsprakenoverzicht, maar vervangen het door een andere naam: resultatenoverzicht. Het formulier is aanmerkelijk versoberd en in het proces is het niet langer nodig om het overzicht heen en weer te sturen.

Samenwerking GI’s en gemeenten
In deze versie is ook veranderd dat GI’s het afsprakenoverzicht aanleveren bij gemeenten, na hierover afstemming te hebben gehad met de betrokken zorgaanbieder. Reden hiervoor is dat er dan duidelijk zeker is dat de GI de (externe) verwijzer is en er geen jeugdbepaling hoeft te worden gemaakt. Dit is een administratieve lastenverlichting. Tegelijkertijd kunnen de gemeenten gebruik maken van de informatie om het gesprek aan te gaan over de ingezette voorziening hetgeen dikwijls leidt tot beter passende zorginzet. Verder wordt uitgewisseld via het berichtenverkeer:

- de ondersteuningsbehoefte (soort, omvang, duur).

We hopen van harte dat we met deze belangrijke aanpassing in het administratieprotocol samen de administratieve lasten daadwerkelijk met en voor elkaar verlagen. We verwachten dat de overstap van het afsprakenoverzicht naar het resultatenoverzicht goed door te voeren is binnen alle organisaties, zodat per 1 mei volgens administratieprotocol 5.0 gewerkt kan worden. Mocht 1 mei niet haalbaar zijn, dan begrijpen wij dat. Zeker in de huidige Coronacrisis. We verwachten wel dat u uiterlijk 1 juni volgens het nieuwe administratieprotocol gaat werken.

 
 

Cookie-instellingen