Annulering marktconsultatie 2 november 2023

30-10-2023 881 keer bekeken

Via deze weg willen we iedereen informeren dat de geplande marktconsultatie van 2 november komt te vervallen. In dit bericht leest u hoe we tot dit besluit zijn gekomen en hoe we vanaf hier verder gaan.

Naar aanleiding van de binnengekomen vragen op de marktconsultatie op 16 oktober jl, zijn we begonnen met het analyseren van deze vragen. Hieruit komen twee belangrijke bevindingen naar voren:

  1. Door meerdere aanbieders zijn zorgen geuit over de snelheid van dit proces. Er is ons verzocht om voldoende tijd te nemen van het vaststellen van het productenboek en de tarieven.
  2. Een aantal inhoudelijke reacties vragen om een nadere analyse.

Hieruit hebben we kunnen concluderen dat we meer tijd nodig hebben voor de zorgvuldigheid op de inhoud (en alles wat hiermee samenhangt). Daarom willen we u informeren dat de marktconsultatie van 2 november komt te vervallen.

We hechten grote waarde aan het doorlopen van een zorgvuldig proces. Daarom geven we gehoor aan deze twee bevindingen en concluderen we dat 2 november te vroeg is om een voldragen productenboek, met name op het onderdeel behandeling, te presenteren. We hebben besloten het huidige proces en de planning aan te passen.

Hoe gaat het proces er nu verder uitzien?

  • We gaan de komende week een aantal verdiepende gesprekken voeren met een aantal aanbieders. We gaan het hebben over het bijgestelde productenboek en de hieraan te verbinden tarieven. De betreffende aanbieders worden hierover op korte termijn geïnformeerd. Parallel zullen we hierop een verdiepende analyse uitvoeren.
  • Daarnaast wordt een breed toegankelijke marktconsultatie gehouden. Hierbij zullen eventuele aanpassingen ten opzichte van de presentatie van 16 oktober worden gedeeld met de markt.
  • Op basis van bovengenoemde stappen wordt een definitief productenboek inclusief tarieven ter besluitvorming voorgelegd.

Op deze manier nemen we meer tijd voor verdere afstemming met aanbieders en met het besluitvormingsproces. We onderzoeken momenteel wat de gevolgen hiervan zijn op de planning van de inkoop. Uiterlijk 10 november wordt dit met u gedeeld.

Met bovengenoemde aanpassingen hopen we recht te doen aan het doorlopen van een zorgvuldig proces.

Cookie-instellingen