Voor aanbieders

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning aan inwoners. Een deel daarvan moet in opdracht van het Rijk gezamenlijk georganiseerd worden, zoals Veilig Thuis Twente en een deel van de jeugdzorg. Voor een groot deel hebben de veertien Twentse gemeenten er voor gekozen om zaken gezamenlijk te organiseren.

Zo hebben we samen de zorg ingekocht, niet alleen voor jeugd, maar ook de maatwerkvoorzieningen in het kader van de WMO. Met zorgaanbieders zijn raamcontracten afgesloten, waardoor inwoners (zij het in overleg met hun gemeente) veel keuzevrijheid hebben.

Bij het organiseren van de zorg hanteren we het uitgangspunt dat alles zo dicht mogelijk bij huis geregeld moet kunnen worden. Daarom zijn er verschillen in de manier waarop de 14 gemeenten de toegang hebben georganiseerd. Voor de zorg waar inwoners vervolgens terecht kunnen, zijn op regionaal niveau raamcontracten afgesloten.

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’

De gemeenten hebben ervoor gekozen om te streven naar meer maatwerk en meer nadruk op preventie en eigen kracht. Allemaal met het uitgangspunt: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Het belangrijkste doel is dat mensen actief blijven en zo lang mogelijk zelfstandig mee kunnen doen. We gaan zoveel mogelijk uit van de mogelijkheden die mensen zelf hebben of in hun omgeving beschikbaar zijn. Voor de meest kwetsbaren en mensen die (tijdelijk) de regie over hun leven kwijt zijn, bieden we hulp, op maat.

 

 

In Twente is afgesproken om de inkoop rond Wmo en jeugdhulp samen vorm te geven. Het inkoopproces is belangrijk om op tijd ondersteuning en zorg te kunnen bieden aan onze inwoners. Maar ook om zorgaanbieders helderheid te geven.

Daarom is, in 2014, in samenspraak met de veertien gemeenten van Twente, een strategisch inkoopdocument opgesteld. In dit inkoopdocument staat op hoofdlijnen hoe de gemeenten de inkoop van zorg, die op regionale schaal wordt ingekocht, willen regelen. Dit document was de basis voor het inkoopproces in 2014, met als resultaat de raamovereenkomsten per 1 januari 2015.

Evaluatie inkoop

Begin 2015 hebben we het proces van inkoop uitvoerig geëvalueerd, samen met zorgaanbieders.
Hieruit is onder meer het besluit gerold om voor 2016 de lopende raamovereenkomsten te verlengen om zo tijd te maken voor transformatie 
 

 

Cookie-instellingen