Prioritering

Waar willen we aan werken in Twente (op volgorde van belangrijkheid)?

  1. Het gaan uitvoeren van een domeinoverstijgende verklarende analyse vóór inzet van specialistische jeugdhulp om zo snel mogelijk de best passende zorg in te zetten. Om wachtlijsten te verminderen en meer gericht te verwijzen is deze inzet een voorwaarde, dit hangt samen met de inzet van stimuleringsgelden en onderzoek/adviezen vanuit het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel, maar ook met het daadwerkelijk gaan inzetten van (een vorm van) verklarende analyse door bv. alle toegangen. Dit punt wordt ook als speerpunt in het ontwikkelen van “de sociale basis” genoemd.
  2. We willen dat integraal samenwerken wordt gefaciliteerd en passend wordt gefinancierd. Nota Bene, dit hangt samen met de inkoop vanaf 2025.
  3. GiZ (geïntegreerde zorg) of een mobiel integraal werkend team opstarten in Twente. Deze projecten lopen al in aanpalende jeugdhulpregio's met deels dezelfde partners als in Twente. Een dergelijk aanbod zou voor de jeugdigen en hun gezinnen met complexe problematiek ervoor moeten zorgen dat er niet langer van het kastje naar de muur kan worden verwezen. In deze projecten stellen diverse jeugdzorgorganisaties (verslavingszorg, jeugdzorg, LVB, jeugdGGZ) én onderwijs medewerkers beschikbaar voor een geïntegreerd (ambulant) intensief behandelteam, dat een plan op maat opstelt én uitvoert. Voor (een deel van) de jeugdigen die nu op het RET besproken worden kan een dergelijk aanbod een oplossing zijn. Nota bene: deze vorm van zorg is nu niet ingekocht en hangt samen met de opgave van het verminderen van residentiele zorg/jeugdzorgplus.
  4. Passender vormen van (ambulante) zorg voor jeugdigen met een hoog complexe zorgvraag ontwikkelen. Zie ook het toekomstscenario gedwongen kader en afbouw drie milieuvoorzieningen /ontwikkeling kleinschaligheid.
  5. Verdere versterking van de sociale basis. Ook vanuit de specialistische jeugdhulp. Denk aan POH, zorg intensieve scholen, inzet van specialisten bij toegangen én meer samenwerking met de sociale basis om uitstroom te stimuleren. Zie ook de lopende projecten bij “sociale basis”.
  6. Een strategische HR-agenda voor de regio ontwikkelen. Hoe zorgen we met alle partijen in Twente dat we elkaar niet onnodig beconcurreren en voldoende mensen opleiden/boeien en binden.
Cookie-instellingen