Prioritering

Waar willen we aan werken in Twente? (op volgorde van belangrijkheid)

  1. Een goede verbinding en samenwerking tussen Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de GI's door samen te werken in een Regionaal Veiligheidsteam.
  2. Een goede verbinding en samenwerking tussen het in te richten Regionaal Veiligheidsteam en de lokale toegangen van de gemeente. Vanuit lokale toegangen kan op een eerder moment gebruik gemaakt worden van expertise op het gebied van veiligheid binnen gezinnen. Zoeken naar een goede, minder ‘harde’ vorm van op- en afschalen.
  3. Stevige lokale toegangen binnen de gemeenten zijn van belang, met uniformiteit in de werkafspraken tussen de lokale toegangen en de partners in het regionaal veiligheidsteam.
  4. Zorgen voor betere integratie van ervaringsdeskundigheid in de gehele jeugdzorgketen.
  5. Een plan van aanpak voor een goede overgang van jeugdigen naar volwassenheid; voldoende voorzieningen voor hulp/duurzame huisvesting en het wegnemen van belemmeringen door verschillende wettelijke kaders.
  6. Inzet op een wachtlijstvrij zorglandschap. Passende hulp tijdig beschikbaar hebben.
  7. Een strategische HR-agenda voor de regio.

De eerste vijf bovenstaande punten vallen onder het Toekomstscenario.

Cookie-instellingen