De Opgave

Voor de kwaliteit van de samenhang en voor het borgen van voldoende en betaalbare capaciteit in het Twentse zorglandschap zijn meer sturing en prioriteitenstelling nodig op verblijf, onvoorwaardelijk wonen, ambulantisering, instroom en uitstroom in het Twentse landschap.  

In Twente moet gestuurd worden op vermindering van de instroom naar jeugdzorg plus plaatsen. Tegelijkertijd moeten we voorbereid zijn op het daadwerkelijk afbouwen van jeugdzorg plus plaatsen. In het kader van de SPUK open drie milieu worden strategische vastgoed plannen vastgesteld voor het realiseren van ombouw. Daarmee is de weg vrij voor groepsverkleining, maar ook voor het starten van kleinschalige woonvormen in de wijk. Deze transitie vereist dat in Twente de kwalitatieve en kwantitatieve lacunes in het zorglandschap precies worden blootgelegd. Daarbij dienen we beter aan te sluiten op de leerpunten van de RET- monitors, de rode draden en op de kennisontwikkeling van het bovenregionale Expertisenetwerk Jeugd Overijssel.

De afbouw van de jeugdzorg plus leidt tot extra instroom in de drie milieuvoorzieningen. De ombouw en capaciteitsvermindering mag niet leiden tot extra wachtlijsten en zorgtekorten.  Er is daarmee actief wachttijdenbeleid nodig, er moeten alternatieve zorgvormen dicht bij huis gecreëerd worden. Door middel van het toepassen van verklarende analyses kan het probleemoplossend vermogen van het sociaal domein worden vergroot en onnodige instroom naar de gespecialiseerde jeugdhulpverlening worden voorkomen. Het reguleren van de instroom en de toepassing van de verklarende analyse betekent ook dat zal moeten worden ingezet op verbetering van de samenwerking tussen huisartsen/POH jeugd, de gemeentelijke toegang en de jeugdhulpverlening.

We willen sturen op gezamenlijke triage door samenwerkende zorgaanbieders en op de inzet van bewezen effectieve interventies. Door deze aanbieders verantwoordelijk te maken voor het plaatsen van kinderen in passende zorgvormen met de juiste zorg en behandeling kan voorkomen worden dat kinderen alsnog moeten doorstromen naar de jeugdzorg plus.

Prioriteit ligt vervolgens bij het organiseren van alternatieve zorgvormen zo dicht mogelijk bij huis. Het zorgaanbod en het pedagogisch klimaat van kleinschalige woonvoorzieningen zou innovatief en flexibel ingevuld kunnen worden. Door middel van pilots conform GIZ kan met gezamenlijke triage en met gedeelde verantwoordelijkheid kennis en ervaring worden opgedaan. Door het specificeren van uitgangspunten voor zorg, woonklimaat, organisatie en bekostiging kunnen woon-zorg pilots worden gestart en kan worden geleerd van de ervaringen. Binnen de Aanpak Wachttijden worden de vraag-aanbodtekorten als brandhaarden gezien die op maat, binnen de lokale en regionale mogelijkheden en middelen, startpunt zijn van iteraties.

De overgang van 18- naar 18+ vereist dat de gemeenten en de jeugdhulp afstemming vinden met beschermd wonen en de WLZ over continuïteit, zorg en tarieven.

Al lopende projecten die aan deze actielijn bijdragen:

  • Pilot Jouw Huis: finetuning van: all in dagtarief, doelgroep, juridisch onder koepelovereenkomst WVHS, businesscase.
  • Gouden Lariks: initiatief Pluryn op basis van casuïstiek RET, probleemcasussen gemeenten, zeer complexe problematiek, kwaliteit afstemming zorgaanbieders en afstemming met CM ter discussie.
  • Pilots Verklarende Analyse en het concreet vormgeven daarvan in samenwerking tussen de gemeentelijke toegang en de jeugdhulp. Het expertisenetwerk draagt bij in de vorm van training, methodieken etc.
  • Twentse koers en werkagenda met Menzis: agenda 2022-2027, domeinoverstijgende samenwerking met verbinding sociaal, medisch en gezondheid. Focus op positieve gezondheid. Vijf hoofdthema’s. Afspraken over projectmatige aanpak van wonen en zorg vanuit Jeugdwet, WLZ, WMO, Beschermd Wonen. Mogelijkheid om afspraken te maken over inkoopafstemming gemeenten en zorgverzekeraars.
  • Meerjarenagenda WVHS: gezamenlijke agenda van de vier aanbieders gericht op inhoudelijke thema’s en onderzoek.
Cookie-instellingen