Aanpak

Binnen de Twentse samenwerking heeft OZJT van de bestuurders van de 14 gemeenten de opdracht gekregen om de totstandkoming van de Regiovisie in gang te zetten. In de Regiovisie leggen we met elkaar visie, ambitie en uitgangspunten vast. Aan de hand daarvan zullen onderdelen later uitgewerkt en geconcretiseerd moeten worden. De vragen die een antwoord moeten krijgen in de Regiovisie zijn onder meer:

  • Wat doen we lokaal, wat doen we (boven) regionaal?
  • Hoe zorgen we dat de verschillende jeugdhulpfuncties voldoende beschikbaar zijn?
  • Hoe verhouden aanbieders, ketenpartners en gemeenten zich tot elkaar?
  • Hoe zorgen we dat de lokale toegang goed aansluit bij de gecontracteerde hulp en omgekeerd?
  • Op welke manier dringen we administratieve lasten terug?

De Regiovisie Jeugdhulp helpt ons om inhoud te geven aan goed opdrachtgeverschap. De manier waarop we dat doen is cruciaal om onze inwoners de ondersteuning en zorg te bieden die nodig is. En daarvoor hebben we alle partijen nodig die bij de uitvoering betrokken zijn, inbegrepen vertegenwoordigers van jeugdigen en ouders, om de Jeugdhulp te verbeteren.

Inmiddels is er een projectgroep geformeerd die het proces zal bewaken en het netwerk zal verbinden. We leggen vast hoe we met, en voor, alle belanghebbenden die verbeteringen willen realiseren. Door in samenwerking de Regiovisie op te stellen voorkomen we dat het “alleen om papier gaat”, maar dat we samen stappen zetten en toewerken naar concrete afspraken.

Cookie-instellingen