De Regiovisie in één minuut

In Twente werken gemeenten, zorgaanbieders en ander instellingen samen in de jeugdhulp. De manier waarop we dat doen ligt vast in contracten en samenwerkingsafspraken. We staan voor de taak een Regiovisie Jeugdhulp op te stellen voor Twente. In dit stuk kun je lezen waarom dat nodig is, waarom het verstandig is en hoe we dat aanpakken.


Wat is het doel?

Gemeenten in Twente willen zorgen voor een kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp voor jeugdigen, ouders en gezin. 

Daarvoor is het nodig dat een compleet en sluitend aanbod van de verschillende vormen van jeugdhulp, van licht tot zwaar, beschikbaar is. Dat vraagt om samenwerking tussen gemeenten omdat bepaalde hulpvormen nu eenmaal niet op gemeentelijk niveau zijn te organiseren.

De gemeenten in Nederland hebben met elkaar afgesproken een Regiovisie Jeugdhulp op te stellen. In de Regiovisie Jeugdhulp Twente leggen we in ieder geval vast:

  • wat regelen gemeenten lokaal, wat (boven)regionaal en hoe wordt dat aan elkaar verbonden
  • hoe blijven de verschillende specialistische functies in de Jeugdhulp beschikbaar 
  • hoe verhouden aanbieders, ketenpartners en gemeenten zich tot elkaar 
  • wat is de ambitie voor de komende jaren, waar willen we naar toe
  • hoe zorgen we voor het terugdringen  van administratieve lasten
  • hoe laten we de lokale toegang goed aansluiten bij de sociale basis infrastructuur en bij de gecontracteerde jeugdhulp.

Het opstellen van de Regiovisie Jeugdhulp Twente gebeurt in overleg met zorgaanbieders, ketenpartners, professionals en vertegenwoordigers van jeugdigen & ouders.

Hoe doen we het nu in de regio Twente?

In de Jeugdhulp onderscheiden we verschillende vormen, die oplopen van licht naar zwaar:
1.    praktische ondersteuning in de eigen leefomgeving
2.    praktische ondersteuning en begeleiding in de eigen leefomgeving
3.    specialistische en/of therapeutische ondersteuning 
4.    specialistische behandeling van een aandoening of stoornis en bijkomende problemen
5.    tijdelijk verblijf buiten het ouderlijk gezin
6.    langdurig verblijf buiten het ouderlijk gezin (pleegzorg)
7.    hoogspecialistische behandeling van complexe meervoudige problemen
8.    crisisopvang 
9.    jeugdzorg in een gesloten instelling
10.    jeugdbescherming (bij veiligheidsproblemen) en jeugdreclassering.

We werken in Twente vanaf 2015 met een regionale organisatie Ondersteuning Zorg en Jeugd Twente (OZJT). Voor alle regiogemeenten heeft OZJT afspraken gemaakt met de zorgaanbieders van hoogspecialistische jeugdhulp en van verblijf buiten het ouderlijk gezin (de onderdelen 5 t/m 10).

Voor de Jeugdhulp in de eigen leefomgeving (ambulante jeugdhulp) werken 12 Twentse gemeenten binnen OZJT met het Twents Ondersteuningsmodel. In dit model is de ondersteuningsbehoefte van de jeugdige (en gezin) en het te bereiken resultaat uitgangspunt voor de inzet van jeugdhulp. 
De gemeente Almelo en Hof van Twente werken voor het ambulante deel niet met dit model. Voor de inzet van deze Jeugdhulp wordt in deze gemeenten gezocht naar het meest passende aanbod (product) van de zorgaanbieders.

Bestuurlijke opdrachten: waar werken we al aan?

De huidige contractafspraken met aanbieders van Jeugdhulp lopen van 2019 tot en met 2022. Dat betekent niet dat de ontwikkelingen stil staan. Er wordt regionaal aan een aantal bestuurlijke opdrachten gewerkt, veelal in samenwerking met grote zorgaanbieders en andere partners die nauw betrokken zijn bij jeugdhulp. Hieronder een compact overzicht van de opdrachten en de doelstelling.

Jeugd groeit op in de eigen leefomgeving
Hoe kunnen we de stagnaties in de zorg verminderen door samen vroegtijdig (preventieve en passende) zorg te bieden aan jeugd in en aan zijn/haar eigen leefomgeving?
In Twente groeit de jeugd veilig op, Regionale Transformatie, Tafel 2 
Hoe kunnen we als gehele keten in het gedwongen kader in Twente eenduidig werken en de samenwerking versterken zodat ieder kind veilig opgroeit?
Perspectief op een goed leven, Regionale Transformatie, Tafel 3
Hoe kunnen we als onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders zo samenwerken dat we komen tot een goede ondersteuning van jongeren met perspectief op een goed leven?
Doorontwikkeling huidig zorgsysteem
Welke praktische verbeteringen kunnen we ook vandaag de dag al invoeren in de uitvoering binnen de lopende contractafspraken Jeugdhulp en Wmo?
Ontwikkeling expertisecentrum voor jeugdhulp voor Overijssel namens de jeugdhulpregio’s Twente en IJsselland 
Op welke wijze richten we de zorg in voor de meest complexe, meervoudige, problematiek waarvoor maatwerkoplossingen nodig zijn vanuit verschillende expertises en organisaties? Voor het bieden van deze passende jeugdhulp en begeleiding is samenwerking op bovenregionale schaal nodig.
Tegengaan Zorgfraude
Hoe zorgen we ervoor uitsluitend met zorgaanbieders te werken die betrouwbaar zijn en kwaliteit leveren.

Hoe gaan we de nieuwe Regiovisie opstellen?

We gaan in de Regiovisie wat uitgebreider beschrijven hoe we de Jeugdhulp nu georganiseerd hebben en aan welke opdrachten en doelen we nu al werken. Op die manier maken we helder wat we al met elkaar geregeld hebben in Twente.

We zullen ook kort beschrijven wat de landelijke ontwikkelingen zijn. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn volop in gesprek over hoe het stelsel van de Jeugdhulp zich moet gaan ontwikkelen. Verschillende rapporten spelen daarbij een belangrijke rol.

Vervolgens moet in de Regiovisie de ambitie voor de komende jaren inhoud krijgen. En ook de uitgangspunten die nodig zijn om die ambitie te kunnen realiseren. We nodigen de betrokkenen vanuit de verschillende invalshoeken uit om samen met ons in te gaan op een aantal vragen. Dat doen we op verschillende manieren: met (online) presentaties, met vragenlijsten, met (online) groepsgesprekken, enzovoort.  We organiseren dit voor alle belangrijke spelers. Dat zijn: vertegenwoordigers van jeugdigen en ouders, de professionals die in de jeugdhulp werken, de bestuurders van de zorgaanbieders en van de gemeenten, de andere partners die een rol spelen zoals het onderwijs, de Raad voor de Kinderbescherming en de huisartsen.

De vragen die we stellen: Waar willen we naar toe, wat is onze ambitie? Wat is ervoor nodig is om de ambities te bereiken? Welke gezamenlijke opgaven zien we?  Welke bijdrage kan een ieder daar aan leveren? De opbrengst van deze consultatie en gesprekken vertalen we naar de Regiovisie.

Tijdspad

Juni – Juli:      Verwerken van de reacties op de vragenlijsten
Augustus:     Conceptteksten opstellen voor de Regiovisie
September:  Conceptteksten voorleggen aan de verschillende partijen
Oktober:       Regiovisie voor besluitvorming aanbieden

Tussen juni en september maken we gebruik van de contacten die we hebben en organiseren we desgevraagd bijeenkomsten voor bespreking en verdieping.

Cookie-instellingen