Norm voor Opdrachtgeverschap

Vanaf 2015 heeft de gemeentelijke uitvoering van de Jeugdhulp volop de aandacht. Er zijn het afgelopen jaar verschillende rapporten verschenen over de Jeugdhulp in Nederland na de decentralisering. Het kabinet vindt het, mede op basis van die rapporten, noodzakelijk dat de samenwerking tussen gemeenten in de regio’s versterkt wordt.

Om te laten zien dat er geen vergaande wettelijke bepalingen nodig zijn om gemeenten met elkaar te laten samenwerken is in een ledenraadpleging van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in juni 2020 de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) aangenomen. Daarmee hebben de gemeenten uitgesproken dat ze gaan vastleggen dat én hoe ze willen samenwerken in een Regiovisie Jeugdhulp die medio 2021 klaar moet zijn.

Samenwerking en goed opdrachtgeverschap is daarvoor cruciaal. De NvO beschrijft de thema's en focust met name ook op vraagstukken die over gemeentegrenzen heen gaan. Hebben we de ondersteuning en zorg voor onze jeugdigen en ouders goed en toegankelijk ingericht, hoe werkt dat in de praktijk, en hoe houden we het betaalbaar?

De Regiovisie Jeugdhulp helpt ons om inhoud te geven aan goed opdrachtgeverschap. Er is een projectgroep geformeerd die het proces zal bewaken en het netwerk zal verbinden. De projectgroep legt vast hoe we met, en voor, alle belanghebbenden die verbeteringen willen realiseren. Door in samenwerking de Regiovisie op te stellen voorkomen we dat het “alleen om papier gaat”, maar dat we samen stappen zetten en toewerken naar concrete afspraken.

Op de site van de VNG is veel informatie beschikbaar over de Norm voor Opdrachtgeverschap. De Routekaart NvO geeft een mooi overzicht van de thema’s en de opgaven:  Aan de slag met de Routekaart NvO Jeugdhulp | VNG.

Cookie-instellingen