Proces Samenwerkingsagenda

De functie van de Samenwerkingsagenda is om gezamenlijk - vanuit onderwijs, zorg en gemeenten - te ontwikkelen op jeugdhulp in Twente. Op verschillende niveaus: landelijk, bovenregionaal, regionaal, subregionaal, lokaal en zelfs op wijkniveau.

In de werkgroep hebben het proces wat we met elkaar doorlopen om uiteindelijk tot een Samenwerkingsagenda te komen gevisualiseerd in onderstaande vijf stappen.

Proces Samenwerkingsagenda

Stap 1: Onderzoek

Stap 1 Onderzoek

Als eerste formeerden we een werkgroep en een stuurgroep - uit de hele breedte van het netwerk. De werkgroepleden zijn afgevaardigde voor hun achterban en vertegenwoordigen hun sector in het domein. Vanuit deze brede vertegenwoordiging deden we een gedegen probleemanalyse.

De Samenwerkingsagenda stuurt op het samenspel van bestuur, beleid, management en uitvoering. Dat begint met het inzicht en overzicht, inspireren en reflecteren: laten zien wat er allemaal gebeurt in onze regio.

We werken ondertussen natuurlijk al volop aan allerlei onderwerpen, zoals het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel met de ondergebrachte RET’s, de Jeugdbeschermingstafels, de SPUK’s, de aanpak wachtlijsten en de pilot specialistisch wonen uit Ontwikkeltafel 1.

Overzicht in ons jeugdzorglandschap

We hebben alle ontwikkelingen in kaart gebracht. Dit resulteerde in een schema van het zorglandschap in Twente en Overijssel. Op deze manier krijgen we een volledig beeld van wat er al gebeurt en waar we ons nog graag op willen richten voor wat betreft de jeugdzorg in Twente.

Schema zorglandschap

In het schema hebben we onderscheid gemaakt in onderwerpen waar de governance al goed geregeld is in Twente/Overijssel (witte tekstvakken met stippellijn) en waar we vanuit de samenwerkingsagenda projecten op kunnen (gaan) draaien. In de gele tekstvakken zie je wat nog verdere uitwerking vraagt vanuit de Samenwerkingsagenda. Na het organiseren van de governance kunnen we uiteindelijk ook daar projecten op gaan draaien.

Stap 2: Analyse

Stap 2 Analyse

Vervolgens hebben we bovenstaand schema verder uitgediept en geclusterd in onderstaande diagram met vijf actielijnen.

Stap 3: Actielijnen

Iedere actielijn wordt vertegenwoordigd door een of meerdere leden van de werkgroep.

 • Actielijn 1 Wonen en zorg: Erik Otten
 • Actielijn 2 Onderwijs en zorg: Gideon Sterkenburg en Peter van den Berg
 • Actielijn 3 Samenwerken met de sociale basis: Denise Bosma, Greja Maat en Kirsten Boelen
 • Actielijn 4 Passende ambulante zorg: Ellis ter Beek
 • Actielijn 5 Gedwongen Kader: Ruth Driessen en Hester Ligtenberg

Samenhang tussen de actielijnen

Zoals in het essay Werken aan transities te lezen is, hangen binnen transities allerlei aspecten die onderling met elkaar samenhangen. Zo ook bij de actielijnen. Dat is complex. Het is essentieel dat we bij de uitvoering van de Samenwerkingsagenda oog (blijven) houden voor de onderlinge verbanden. In dit schematisch overzicht geven we de onderlinge verbanden weer.

Stap 3: Plan

Stap 3: Plan

Samenwerkingsagenda is de manier van samenwerken in Twente om jeugdigen de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek te bieden.

Per actielijn hebben we uitgewerkt wat er speelt in onze regio en wat we met elkaar willen ontwikkelen. We hebben alle ideeën voor een goede invulling besproken, getoetst en verbeterd samen met tegenlezers en kritische denkers van binnen en buiten onze werkgroep. Vanuit een iteratieve werkwijze, door het bovenstaande rondje meermaals te doorlopen hebben we een eensluidend beeld geschetst waar we op in willen zetten in Twente. Dat lees je in de submenu's van de actielijnen.

Stap 4: Project

Bij elke project zorgen we voor duidelijke borging van de randvoorwaarden, zoals:

 • Projectorganisatie
 • Uitvoering en fasering
 • Menskracht en middelen
 • Financiering
 • Evaluatie

Houd bij de uitvoering rekening met de volgende aandachtspunten:

 • Beperk de administratieve verplichting tot absoluut noodzakelijk;
 • Sluit voldoende aan op lokale en regionale initiatieven;
 • Versterk de rol en positie van de gemeentelijke toegang.

Stap 4: project

Stap 5: Oplevering

Stap 5: oplevering

Tijdens een project worden resultaten gemonitord en peilen we met tussentijdse evaluaties of het project bijdraagt aan de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek. Na de pilotfase evalueren we de aanpak. Vervolgens implementeren we de aanpak in onze organisaties.

Stap 5: proces oplevering

Nieuwe kernproblemen?

Zijn er nieuwe kernproblemen zichtbaar? Ontstaan er nieuwe ideeën ter verbetering van onze jeugdhulp? Ga dan terug naar stap 2. Analyse. Is het een hiaat in ons zorglandschap of kunnen we het onder een ander project hangen? In welke actielijn kunnen we het plaatsen? We beginnen vanaf dat moment weer opnieuw met de analyse en de planvorming.

 

Cookie-instellingen