Gemeenschappelijke Regeling Twente

De veertien Twentse gemeenten werken steeds meer samen aan jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor hun inwoners. Om deze samenwerking krachtiger te maken, hebben de gemeenten voor de samenwerking  een openbaar lichaam opgericht. Dit gebeurde per 2015 op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Het openbaar lichaam is -van de samenwerkingsvormen binnen de Wgr- de meest uitgebreide gemeenschappelijke regeling (GR). Het heeft rechtspersoonlijkheid, zodat het zelfstandig kan optreden in het maatschappelijk verkeer. Het kan contracten en convenanten aangaan, eigen personeel in dienst nemen, fondsen beheren en zelfs een publiek of privaat samenwerkingsverband oprichten.

Samenwerken in een GR geeft ook stabiliteit. De samenwerking is geformaliseerd en meerjarig. Voor aanpassingen of beëindiging van de GR zijn raadsbesluiten nodig van alle deelnemende gemeenten.

Gemeenschappelijke regeling Gezondheid

In 2018 is de situatie en werkwijze van de Regio Twente in beeld gebracht. Als gevolg daarvan hebben de Twentse gemeenten besloten de bestaande (of: toenmalige) gemeenschappelijke regeling om te vormen naar een GR Gezondheid Deze GR richt het vizier op inhoudelijke thema's binnen het gezondheidsdomein. Eén GR dus voor GGD, OZJT en Veilig Thuis Twente, waarbij elk van de drie delen een eigen positie en herkenbaarheid behoudt. De bestaande/toenmalige ’merknamen’ GGD Twente, Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) en Veilig Thuis Twente (VTT) blijven bestaan.

De nieuwe organisatie wordt gevormd door het grootste deel van de huidige organisatie Regio Twente, zowel qua budget als qua medewerkers. Verder is het gastheer voor Kennispunt Twente, omdat zij vooral werken voor de nieuwe GR Gezondheid.

De bevoegdheden op het gebied van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning blijven in de nieuwe GR ongeveer gelijk. Het Openbaar Lichaam Gezondheid (OLG) is bevoegd tot:

 • uitvoeren en/of uitbesteden van taken waarvan de Jeugdwet en/of de Wmo 2015 beoogt dat deze regionaal worden uitgevoerd. Het gaat om:
  • jeugdbescherming en jeugdreclassering;
  • JeugdzorgPlus;
  • residentiële/specialistische jeugdzorg;
  • crisisdienst.
 • uitvoeren van de volgende, vrijwillig overeengekomen taken:
  • uitvoeren en/of uitbesteden van werving, matchen en uitvoeren pleegzorg;
  • inrichten en inhoudelijk faciliteren van een regionaal reflectiepunt;
  • inrichten van een advies- en consultatiefunctie;
  • inrichten van een backoffice voor taken die regionaal worden uitgevoerd of ingekocht en uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden daarin;
 • Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis Twente).

De nieuwe GR biedt mogelijkheden tot meer voordelen door samenwerking tussen de onderdelen. Met de Regiovisie Jeugdhulp en andere, landelijke ontwikkelingen gaan we de regionale en lokale taken verduidelijken of veranderen. Tot slot vertalen we die aangepaste taken naar de bevoegdheden van de GR op dit terrein.

Uitvoering

Binnen de GR zorgt OZJT voor de uitvoering van de afgesproken taken. Deze taken zijn:

 • Kerntaken (deze op de bevoegdheden zoals ze in de gemeenschappelijke regeling staan):
  • inkoop (inclusief tussentijdse inschrijving en barrièremodel);
  • regionaal contractmanagement;
  • Expertisecentrum Duurzame gezinsvormen;
  • monitoring en reflectie;
  • bestuurlijk – en ambtelijk secretariaat regionale samenwerking.
 • Vaste of meerjarige opdrachten:
  • Twentse Transformatie – Ontwikkeltafels Jeugd;
  • Toezicht Kwaliteit Wet Maatschappelijke Ondersteuning (voor 12 gemeenten);
  • Jeugdbeschermingstafels;
  • Twents Model – Doorontwikkelen;
  • Norm voor Opdrachtgeverschap, Regiovisie, op weg naar Twents Zorglandschap 2030;
  • Twents Model – administratieve lastenverlichting;
  • Contractmanagement Huishoudelijke ondersteuning (13 gemeenten)
  • Vervoer (8 gemeenten).
 • Incidentele opdrachten:
  • Inkoop- Medicatiecontrole;
  • Inkoop- Maatregelhulp;
  • Aanpassing bekostiging Weinig Voorkomende Hoog Specialistische Jeugdzorg;
  • Expertisenetwerk Specialistische Jeugdhulp;
  • Verbeteragenda Jeugdbescherming Overijssel;
  • Vervolg taskforce gezinshuizen.

Vragen, ideeën?

Deze pagina’s groeien mee met de totstandkoming van de Regiovisie Jeugdhulp Twente. Heb je vragen over de deze pagina of brengt de informatie je op ideeën voor de regiovisie?

Vul dan de vragenlijst in, of reageer via een mail naar transformatie@regiotwente.nl

Cookie-instellingen