Specialistische Jeugdhulp

Soms is jeugdhulp heel ingrijpend voor een kind of een gezin. Als gespecialiseerde hulpverleners aan het werk gaan, is dat vaak het geval. Of wanneer ingrijpende maatregelen worden ingezet. Dit valt allemaal onder specialistische jeugdhulp.

Maar wat houdt specialistische jeugdhulp nou eigenlijk in? We kunnen ons er allemaal wel een voorstelling van maken. Maar er is een grote verscheidenheid. Soms kunnen gemeenten deze expertise zelf prima regelen. Andere vormen zijn zo specialistisch en weinig voorkomend, dat je die beter samen en dus regionaal kunt organiseren.

In de Regiovisie willen we aangeven wat we lokaal en wat we regionaal willen regelen. Om je daarover een mening te vormen, lees je hier meer over de beschikbaarheid en de continuïteit van die jeugdfuncties.

Waar hebben we het over?

Bij specialistische jeugdhulp gaat het om hulp die zo specialistisch is dat er per gemeente maar weinig kinderen gebruik van maken. Het kan dan niet uit om het voor iedere gemeente apart te organiseren. Ook komt het voor dat de kennis en deskundigheid niet overal beschikbaar is. En verder gaat het vaak om hulp die altijd beschikbaar moet zijn. Ook dan is het beter dat als regio te organiseren. En soms lukt het alleen als meer Jeugdzorgregio’s daarin samenwerken. We maken hier de volgende indeling.

Maatregelen jeugdbescherming

Als er ernstige problemen zijn in een gezin, kunnen ouders verplicht hulp krijgen bij de opvoeding van hun kind(eren). De kinderrechter kan hiervoor een maatregel voor kinderbescherming (kinderbeschermingsmaatregel) opleggen.

Voor meer informatie: hier lees je meer over Jeugdbescherming in Twente.

Jeugdreclassering
Aan een jongere die iets strafbaars heeft gedaan, kan een rechter jeugdreclassering geven. Jeugdreclassering is een vorm van jeugdzorg die de jongere helpt begeleidt en controleert. Het doel van jeugdreclassering het gedrag van de jongere te veranderen en herhaling te voorkomen. De hulp is vaak in samenwerking met ouder(s) of het netwerk.

Voor meer informatie: hier lees je meer over Jeugdreclassering in Twente.

Weinig voorkomende specialistische jeugdhulp
Deze verzameling van soorten jeugdhulp wordt vaak afgekort als WVHS. Dit zijn intensieve ambulante (niet aan plaats gebonden) vormen van jeugdhulp. Zij vervangen verblijf, specialistische behandeling met verblijf en gesloten jeugdhulp.

Voor meer informatie: hier lees je meer over WVHS in Twente.

Jeugdhulp bij een urgente crisissituatie
Soms gebeurt het dat het alledaagse functioneren van een jeugdige of het gezin ernstig verstoord is. De situatie is zo erg dat het gezin het zelf niet meer kan oplossen. De situatie dreigt snel steeds verder te verslechteren. Dat kan ook versterkt worden door andere problemen in het gezin.
Deze vorm van Jeugdhulp doet wat nodig is om de crisis te verhelpen.

Voor meer informatie: hier lees je meer over Crisiszorg Jeugd in Twente.

Pleegzorg en gezinsvervangend verblijf
Dit is het (tijdelijk) opvoeden en verzorgen van een kind van iemand anders. Kinderen hebben een thuis, waar ze kunnen rekenen op aandacht en een eigen plek. Dat blijft zo totdat ouders de zorg zelf weer aankunnen of totdat het jongere zelfstandig kan wonen.

Voor meer informatie: hier lees je meer over Pleegzorg in Twente.

Jeugdverslavingszorg
Experimenteren met verdovende middelen of veel gamen, het lijkt bij de puberteit te horen. Bij veel jeugdigen waait het weer over. Maar dat betekent niet dat we het moeten negeren. Daarom is er ondersteuning om te voorkomen dat jongeren verslaafd raken (preventie) en hulp om van de verslaving af te komen (behandeling). De behandeling is het liefst thuis. Alleen bij zeer ernstige problematiek, of bij ernstige lichamelijke problemen door afkicken, krijgen ze dagbehandeling of klinische behandeling.

Jeugdhulp vanuit de brede veiligheidsketen
Het gaat hier om intensieve hulp bij gezinnen (systeem- en gezinsinterventies) en om door de strafrechter opgelegde jeugdhulp. We noemen dit ook wel 'forensische jeugdhulp'. Het komt ook voor dat dit soort jeugdhulp vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid komt. Maar dat wordt niet door gemeenten ingekocht en valt niet onder de Regiovisie Jeugdhulp.

Regionale expertteams
Dit is geen jeugdhulp, maar deze teams zijn wel heel belangrijk voor kwalitatief goede specialistische jeugdhulp. Ze hebben taak om ervoor te zorgen dat voor elk kind passende hulp komt, vooral als er complexe zorg nodig is. Bijvoorbeeld als er speciaal iets geregeld moet worden in een bijzondere situatie.

Vragen of ideeën?

Deze pagina’s groeien mee met de totstandkoming van de Regiovisie Jeugdhulp Twente. Heb je vragen over deze pagina of brengt de informatie je op ideeën voor de regiovisie?
Vul dan de vragenlijst in, of reageer via een mail naar transformatie@regiotwente.nl.

Cookie-instellingen